Wahlzettel FSR-Wahl Mathe-Physik 2011
KreuzeNamePhotoSem.Fach
Sarah Kecke8LMP
Marion Schaar4LM
Martin Wüsthoff8DP
Irene Bernt8DP
Hansi Polster8DP
Ida Mahsouli8DP
Andreas Arnhold6LM
Kristina Schwager4LMP
Lisa Willig4BP
Julia Salk(Frosch) 2BM
Felix Mütze2LP
Antje Kautzleben4BP
Thomas Arlt10DP
Johann Nuck10DP
Christian Goerke2BP
Clara Wolff6BM
Linh Le Phuong4LP
Arvid Seemann6LMP
Dario Matthies4LMP
Anna Nowak4LMP
Erik Wredenhagen4LM
Roman Kondrjakow8DP
Michael Hoffmann8DP
Tim Adam2BP
Dennis Jauernig8DP
Florian Rumprecht2BM

Du kannst bis zu 12 Kandidaten ankreuzen.
Stimmhäufung ist nicht möglich.
Du kannst andere auf die Liste setzen.

B = Bachelor; D = Diplom; L = Lehramt;
M = Mathe; P = Physik

  • Zuletzt geändert: vor 3 Jahren
  • (Externe Bearbeitung)